Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej e-booku (elektronické knihy)/tištěné brožury HOMEOPATIKA U PORODU – HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booku (elektronické knihy) a tištěné brožury Homeopatika u porodu – homeopatická lékárnička (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „e-book“) přes webové rozhraní www.ivakourilova.cz provozované Ing. Ivou Kouřilovou, IČ: 74521624, se sídlem Májová 151, 29301 Mladá Boleslav, Česká republika, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Mlad Boleslav (dále též jen jako „Prodávající“).
 2. Nákup e-booku či tištěné brožury probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.ivakourilova.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než e-book koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním e-booku či tištěné brožury (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný e-book či tištěnou brožuru a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 4. Cena e-booku a platba
 5. Dodací podmínky
 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
 7. Odstoupení od Kupní smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 10. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je: Ing. Iva Kouřilová, se sídlem podnikání: Májová 151, 29301 Mladá Boleslav, Česká republika, adresa pro doručování elektronické pošty: ikourilova@centrum.cz.
 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí e-book či tištěnou brožuru. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ, a nebo právnická osoba, např. společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.ivakourilova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává e-book nebo tištěnou brožuru přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS E-BOOKU A TIŠTĚNÉ BROŽURY. Na webovém rozhraní je uveden popis nabízeného e-booku a tištěné brožury včetně uvedení toho, co obsahuje a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ E-BOOKU NEBO TIŠTĚNÉ BROŽURY. Pro objednání e-booku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. V následné e-mailové komunikaci obdržíte informace ke způsobu úhrady a máte možnost doplnit další údaje – např. firmu, adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ aj.

Před odesláním objednávky máte možnost zkontrolovat a upravit údaje vložené do objednávkového formuláře. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky není zasílána automaticky. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušitDoručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena e-booku nebo tištěné brožury a platba

 1. CENA E-BOOKU NEBO TIŠTĚNÉ BROŽURY. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena e-booku nebo tištěné brožury. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i to, za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru e-booku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. V případě objednávky brožury v tištěné podobě je cena zvýšena o poštovné. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u e-booku nebo tištěné brožury v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená na stránce, kde vyplňujete objednávkový formulář). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu e-book ani tištěnou brožuru dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám e-book či tištěnou brožuru dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává e-book či tištěná kniha v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v e-mailu následujícím po obdržení objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol či jinou její identifikaci, aby mohla být platba rychle spárována a e-book či tištěná brožura co nejdříve dodány.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který obdržíte do 7 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

E-book ani tištěnou brožuru není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ E-BOOKU. E-book ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Tištěná brožura bude zaslána po uhrazení kupní ceny na vámi uvedenou adresu doporučeně poštou nebo Zásilkovnou.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude e-book dodán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Tištěná kniha bude předána k poštovní přepravě nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (e-booku) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. V případě tištěné brožury jsou náklady na poštovné uvedeny vždy u každého jednotlivého produktu.
 4. Po dodání e-booku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah (e-book) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí e-booku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. E-book slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, nenahrazují ani zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v e-booku.

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě mě prosím informujte elektronicky na ikourilova@centrum.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte prosím, pokud možno, i doklad o koupi e-booku či tištěné brožury nebo sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký e-book nebo tištěnou brožuru jste zakoupili.
 2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 3.  Je-li Vám společně s e-bookem nebo tištěnou brožurou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2112 a § 2165 až § 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až § 2117 a § 2161 až § 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám za to, že e-book či tištěná brožura při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že e-book byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu e-booku za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového e-booku bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový e-book bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že e-book má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním e-booku, nebo nesprávným uchováváním.
 6. Pokud vám nebyl e-book dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam e-book nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na mou elektronickou adresu ikourilova@centrum.cz nebo zaslat písemně na mou adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese ikourilova@centrum.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Přihlásila jsem se k dodržování těchto etických kodexů chování: Etický kodex České asociace dul, Etický kodex občanského sdružení MAMILA.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2020.
Top